Helgekurs i Sarpsborg 3-5 mars 2017, Østfoldmuseene/Memoar

Memoar og Østfoldmuseene  gjennomfører introduksjonskurs til munnleg historie / minnesamling på Borgarsyssel Museum i dagane 3 - 5. mars 2017. 
Deltakarane er tilsette og frivillige ved Østfoldmuseene, i alt ca 10
Posjektleiar er Christine Haugsten Ellefsen 
Kursleiar er Bjørn Enes frå Memoar

Fokus:
«Borregårdssamfunnet» (arbeids og kvardagshistorie i og rundt Borregård Fabrikker).

Tid og stad :
 • Fredag 3 til sundag 5. mars, alle dagane frå  kl. 9 - ca 15:30. 
 • Administrasjonsbygget ved Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. 

Forslag til køyreplan: 
Fredag 3. mars kl 09: - 15:30
 • Presentasjonsrunde: Kursleiar og kvar deltakar fortel litt om seg sjølv.
 • Munnleg historie - Kva og kvifor? Bjørn går gjennom presentasjon og me  diskuterar  
  • Litt minneteori, litt om Memoar, litt om arbeidsområda opptak, dokumentasjon, deling og formidling, litt om rollane intervjuar, forteljar og formidlar, litt om etikk og juss, litt om arkivering og bruk. 
 • Lunsj 
 • Verktøyet: Me skal leika oss litt med kamera - lyd og lys   (Memoar sitt mobilstudio, to kamera, ein lydopptakar)
 • Førebuing av minst to intervju på dag 2. 
  • Kven skal intervjuast? Kva skal intervjuet handla om? Kven skal intervjua?
Laurdag 4. mars kl 9- 15:30:
 • Intervju 1 - gjennomføring. 
 • Samtale om erfaringane 
 • Intervju 2 - Gjennomføring
 • Lunsj 
 • Etterarbeidet: Bjørn går gjennom presentasjon og me  diskuterer  
  • Dokumentasjonsmetoden, redigering av publiseringsversjon, mellombels arkivering, avlevering til offentleg arkiv, publisering på nett, bruk av munnleg historie i museum og andre publikasjonar.
 • Dokumentasjon av intervju 1 og intervju 2 ( Halve gruppa på kvart intervju).
 • Arkivering og publisering: Demonstrasjon av enkel videoredigering og opplasting til nett. 
Sundag 5. mars kl 09- 15:30
 • Produksjon av nettside: 
  • Introduksjonstekst, embedding av video, stikkord, tagging av stikkord. 
 • Lunsj 
 • Prosjektutvikling: Bjørn går gjennom presentasjon og me  diskuterer
  • Arbeidsminner, Borregaard. Fokus, målsetjingar (antal), temaliste (endringshistorie), samarbeidspartnarar, budsjett, frivillig/profesjonell, 
 • Etablera av fylkeslag av Memoar i Østfold?
 • Evaluering

Teknikk:
Me treng fylgjande utsyr:
 • Storskjerm eller prosjektor (info om tilkoping med eller utan HDMI) (Att: Christina)
 • Netttilgang (breidband) (Att: Christina)
 • PC: Deltakarane kan veldig gjerne ha med kvar sin PC, særleg på laurdag og sundag.  (Oppmoding til deltakarane)
 • Kamera:  (Bjørn har med to. Viss museet harvideokamera, er det fint om de/dei og kan vera med) - Evt. også lydopptakar.) 
 • Lys (Bjørn tar med Memoar sitt mobilstudio)
 • Bakgrunn: Me satsar på å bruka ein vegg eller eit rom eller - viss det er godvær og ikkje alt for mykje trafikkstøy - utandørsopptak. 

Organisering/økonomi: Forslag:
 • Innhald og køyreplan: Bjørn foreslår, juseterer etter innpel og tar aqnsvar for gjennomføring. 
 • Lokale: Kristine ordnar lokale og finn ei løysing for kaffi og lunsjar (evt. kan deltakarane få melding om å ta med matpakke) 
 • Kontakt med deltakarane:  (Invitasjon, praktisk info etc.)  Christine? 
 • Teknisk utstur: 
  • Bjørn ordnar to kamera, to lysstaiv og ein PC/Mac 
  • Christina ordnar  strskjerm/prosjektor+lerret, breidbandstilgang og oppmodar deltakarqane om å ta med eigen PC. 
 • Pkonomi: 
  • Memoar dekker Bjørn si løn  (Normal pris for dette kurset vil vera 37,500 kr) 
  • Østfoldmuseene dekkjer reisekostnad og overnatting for Bjørn .
  • Østfoldmuseene dekkjer lokalleige, kaffi, (evt. lunsjar), løn til eigne tilsette.
  • Frivillige stiller på eiga tid.  
Comments